روایت آخرین روزهای زندگی شهید بهنام نیکنام

به روایت علیجان  مکاری

شـهید نیکنـام در وصیتنامـه کوتـاه خـود علیجـان مـکاری کـه مسـئولیت امــور اداری و مالــی وقــت ســفارت کشــورمان در بوســنی و هرزگویــن را بــر عهــده داشــت مســئول انتقــال وصیتــش معرفــی کــرده اســت. علیجــان مــکاری فارغ التحصیــل رشــته حقــوق اســت کــه در ســال 1372 بــه وزارت امــور خارجــه پیوســت. او اکنــون در ماموریــت ژاپــن اســت.

آشـنایی مـا بـا یکدیگـر مربـوط بـه همیـن ماموریـت در بوسـنی و هرزگویـن بـود. بهنـام پیـش از مـن بـه بوسـنی و هرزگویـن اعـزام شـد مـن کمـی بعـد از ایشـان عـازم شـدم. توفیـق بزرگـی بـود کـه در آنجـا بـا آن شـهید عزیـز، مومـن، مـردمدار و عاشـق اهلبیـت آشـنا و مدتـی در شـرایط جنگـی و غیـر عـادی بوسـنی بـا ایشـان محشـور شـوم. شـرایط بـه گونـهای بـود کـه مـا بهطـور شـبانهروزی بـا هـم بودیم و گذشـته از اجـرای مشـترک ماموریـت اداری محولـه، صبحانـه و ناهـار و شـام دربــاره مســائل، همفکــری و مشــورت میکردیــم. هــم صــرف میکردیــم و دائمــا شـهید نیکنـام بـه روشـنی دارای روحیـه شـجاعت، خدمـت و ازخودگذشـتگی بـود او را شـهید خدمـت بـه صلـح بینالمللـی و خدمـت بـه و همیـن روحیـات نهایتـا ملـت ایـران و ملـت مسـلمان بوسـنی کـرد. بعــد از تشــییع جنــازه شــهید نــواب در بخــش مســلمان نشــین موســتار مــن و آقـای طاهریان)سـفیر وقـت( دو روز قبـل از شـهادت بهنـام بـه سـاریوو برگشـتیم. حــدود ســاعت 5 -6 صبــح بــود کــه ابتــدا آقــای طاهریــان خبــر شــهادت بهنــام را دریافــت کــرد و مــا هــم از طریــق ایشــان مطلــع شــدیم. خبــر فوقالعــاده مهمــی بـود و بایـد سـریعا اقـدام میکردیـم و صحـت و سـقم خبـر در محـل بررسـی و بـه موضـوع رسـیدگی میشـد. خـود ایشـان فـورا بـه اتفـاق یکـی دو نفـر دیگـر جهـت پیگیــری و بررســی خبــر و شــرایط حادثــه عــازم محــل شــد. مشــخص شــد کــه خبـر درسـت بـوده اسـت و حادثـه سـاعاتی قبـل رخ داده اسـت. البتـه مـا منتظـر ایشـان بودیـم و بـر اسـاس خبـر قبلـی بایـد شـب بـر میگشـتند. به هـر حـال پیکـر مطهـر شـهید را تحویـل گرفتـه و بـه تهـران منتقـل کردیـم. ســبقت در اعمــال خیــر و عشــق بــه اهــل بیــت از خصوصیــات بــارز او بــود. ایــام ماموریـت مـا مصـادف بـا مـاه محـرم شـده بـود و او غـم بزرگـی داشـت از اینکـه چــرا نمــی توانــد در ایــران باشــد و در مراســم عــزاداری حســینی شــرکت کنــد

بــا آغــاز جنــگ داخلــی بوســنی وهرزگویــن در ســال 1370 جمهــوری اســامی ایــران تلاشــهای گســترده ای بــرای احقــاق حقــوق مــردم مســلمان ایــن کشــور انجــام داد، خاســتگاه چهــار شــهید ایرانــی کــه جــان خــود را در راه آزادی مــردم بوســنی وهرزگویــن گذاشــتند خــود گویــای بســیاری از واقعیتهاســت. شــهید عبــدالله  کلاشک ، دانشجوی پزشکی /9مرداد1371 ،)شــهید رسـول حیدری،نظامـی/19 خـرداد1372 ،)شـهید سیدمحمدحســین نواب  ، روحانــی،  8شــهریور 1383 و نهایتــا بهنام نیکنام ، دیپلمــات. 22شــهریور1373

See the source image

 

شــهید نیکنــام در 14 تیــر مــاه 1346 در تهــران بــه دنیــا آمــد، ســرپر شــوری داشــت. مهربــان، باصفــا، شــوخ طبــع و خــوش قلــب، بچــه هــای هیئــت و حــاج منصــور ارضــی خاطــرات زیــادی از اخــاص و دلدادگــی بهنــام دارنــد، در عملیــات مرصــاد حضــور داشــت، جنــگ پایــان یافــت امــا جهــاد تمـام نشـده بـود، جهـاد اکبـر، جهـاد سـازندگی، جهــاد علمــی و جهــاد دیپلماتیــک. بهنــام در ســال 1370 بــه وزارت امــور خارجــه پیوســت. هیچــگاه نخواســت بــه زندگــی کارمنــدی تــن در دهــد، ســرباز انقــاب بــود و مــرد میدانهــای سـخت. بـا مسـئوالن وقـت کـه صحبـت میکنـی همـه ایـن ویژگـی او را تائیـد و تصدیـق میکننـد. در تابســتان 1373 در کــوران بحــران بوســنی و هرزگویــن راهــی ماموریــت موقــت ســارایوو شـد. کمـی از حضـور او در بوسـنی نگذشـته بود کــه خبــر مفقــود شــدن شــهید حجــت الاسلام ســید محمــد حســین نــواب کــه از روحانیــون امدادگــر اعزامــی بــه ایــن کشــور بــود منتشــر شــد. چنــد نفــر از دیپلماتهــا و کارکنــان ســفارت مامـور شـدند کـه بـه شـهر موسـتار برونـد و از سرنوشـت نـواب خبـر بگیرنـد، بهنـام نیـز اعلام آمادگــی میکنــد. در نیمــه شــب 15 شــهریور از راهــی صعــب العبــور و کوهســتانی بــه ســوی موســتار حرکــت کردنــد، ماموریــت موفقیــت آمیـز بـود ، بالاخـره پیکـر شـهید نـواب پیـدا شـد و آمــاده انتقــال بــه وطــن گردیــد امــا تقدیــر آن بــود کــه بهنــام نیــز در همیــن ســفر آســمانی شــود. در مســیر بازگشــت در ظلمــات شــب کــه هرگونــه روشــنائی موجــب هجــوم صربهــا میشــد خــودرو حامــل کارمنــدان ســفارت بــا یـک خـودرو نظامـی تصـادف می کنـد، چنـان کـه شـهید نیکنـام و یکـی دیگـر از همراهـان در دم به شـهادت میرسـند. روایت هائیی نیـز از تیراندازی صـرب هـا بـه خـودرو حامـل بهنـام وجـود دارد. محمدابراهیــم طاهریــان فــرد اولیــن ســفیر کشــورمان در بوســنی هرزگویــن مــی گویــد در چندماهــی کــه شــهید نیکنــام در ســفارت مشــغول بــه کار بــود جــز اخــلاص، ایمــان، تقــوا، تــلاش، ایثــار و مهربانــی چیــزی از او ندیدیــم .بــرای کارهــای ســخت پیــش قــدم مــی شــد در ماموریــت آخــر نیــز او خــود اصــرار داشــت کــه بــرای روشــن شــدن سرنوشــت شــهید نــواب همــراه تیــم ایرانــی پــا بــه میدانــی ســخت و پــر خطــر بگــذارد..

دیپلماسی انقلابی ، شماره 2

Show More

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close
Close